آموزش ایجاد نظرسنجی در نرم افزار شاد ، تهیه و تولید توسط سرکار خانم طاهره جنت فریدونی عضو کارگروه فناوری شهرستان تنکابن