فایل آثار برتر محور نمایش خلاق سومین فراخوان یاددهی یادگیری ( خلاق شو ) به ترتیب رتبه های اول تا سوم در زیر قابل مشاهده می باشد.