🌼 صدور گواهی حضور در فعالیت های آموزشی ویژه همکاران دوره‌ی ابتدایی

🌼 قابل توجه مدیران محترم دوره ی ابتدایی ؛ گواهی حضور ویژه همکاران دوره ی ابتدایی شرکت کننده در فعالیت های آموزشی زیر صادر گردید.

1⃣ گواهی حضور در فراخوان یاددهی یادگیری (خلاق شو)
2⃣ گواهی حضور در لیگ علمی رشد
3⃣ گواهی حضور در فعالیت های جلسات گروه های آموزشی
4⃣ گواهی حضور در فعالیت های پژوهشی ( درس پژوهی )

🍀 لذا جهت دریافت گواهی ، می توانید به فایل آموزشگاه مربوطه در دبیرخانه مراجعه نمایند.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon