🔻ویژه کلیه آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀 در راستای کاهش یا تقلیل ساعات تدریس آموزگاران با داشتن 20 سال سابقه تدریس تمام وقت و یا رسیدن به سن 50 سالگی که بر اساس آن ساعات کاری آموزگار ، چهار ساعت در هفته کسر خواهد شد ؛ نحوه برنامه ریزی مدارس و بکارگیری نیروهای بالای 20 سال موجب نارضایتی برخی والدین بدلیل اداره کلاس های درسی و اختلال در فرآیند اجرای برنامه درسی گردیده است. مقتضی است مدیران محترم ؛ در خصوص نحوه بکارگیری نیروهای 20 سال به بالا با توجه به شرایط ذیل برنامه ریزی و اقدام نمایند.

🔴نحوه بکارگیری نیروهای بالای 20 سال:

1⃣چهار ساعت کاهش یا تقلیل ساعات تدریس آموزگاران باید در طول هفته و در روزهای مختلف برنامه ریزی و اجرا گردد.

2⃣تعطیلی یک روز کاری کامل در شرایط فعلی ، برای نیروهای بالای 20 سال ، مغایر با دستور العمل های ارسالی می باشد و مدارس مجاز به اجرای این نوع برنامه ریزی نمی باشند.

3⃣ مدارسی که تعداد نیروهای بالای 20 سال بیش از یک نفر دارند ؛ به نحو ی برنامه ریزی نمایند که عدم حضور همکاران خللی در برنامه درسی ایجاد نکند.

4⃣ تقلیل ساعت کار آموزگاران نباید به هیچ وجه به برنامه درسی خللی وارد کند.

5⃣ جهت پوشش کلاس های درس نیروهای بالای 20 سال ؛ معاون آموزشی موظف به 12 ساعت تدریس می باشد.

6⃣ جهت پوشش کلاس های درس نیروهای بالای 20 سال ؛ که فاقد معاون آموزشی می باشد ؛ مدیر مدرسه موظف به 6 ساعت تدریس می باشد.

7⃣ به آموزگاران بالای 20 سال سابقه که از 4 ساعت خود استفاده نمی کنند ؛ ضمن تقدیر و تشکر از این آموزگاران ، با معرفی و تایید مدیر مدرسه 16 ساعت امتیاز جهت سازماندهی سال تحصیلی آینده اختصاص داده خواهد شد.

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2