عناوین مطرح شده :🔻🔻

1⃣ بررسی روند آموزشی مدارس
2⃣ بررسی نحوه حضوری و مجازی بودن مدارس
3⃣ شرح اطلاعیه وزارتی مبنی بر حضوری شدن کامل مدارس

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🍀 کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon