🌼ثبت الکترونیکی صورتجلسات شورای معلمان فرودین ماه
🔺ویژه کلیه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀 در اجرای دستورالعمل کیفیت بخشی به شورای معلمان ؛ گزارش کمی و کیفی ثبت الکترونیکی شورای معلمان ، ماه قبل به پیوست ارسال می گردد. شایسته است کلیه ی مدیران محترم مدارس دوره ی ابتدایی ؛ با عنایت به بند 12 شاخص تفاهم نامه ، صورتجلسه شورای معلمان فروردین ماه را تا تاریخ 1401/01/31 در سامانه ی الکترونیکی ذیل ثبت نمایند.

🔴مراحل ثبت صورتجلسات شورای معلمان:

1⃣روش اول : می توانید صورتجلسه شورای معلمان را با استفاده از لینک زیر ، بعد از هر جلسه ثبت نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUZy-ttxbLr3rnDJoBGZn9Kr0U4WNaQv7_OW1q58SxNbstzw/viewform?usp=sf_link

2⃣روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی می توانید فرم ثبت الکترونیکی شورای معلمان را انتخاب و ثبت نمایید. (لینک دانلود نرم افزار 👇)

http://tetonekabon.ir/Dl/Tetonekabon.apk

3⃣جهت یاد آوری ؛ کلیه ی فرآیند تشکیل و اجرای شورای معلمان براساس ماده 15 ، 16 و 17 آیین نامه اجرایی مدارس که در ( بند 4 و 5 شیوه نامه شورای معلمان ) قید گردیده ، می باشد. که طبق ماده 17 آیین نامه اجرایی مدرسه ؛ جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بار تشکیل‌ می گردد.

4⃣گزارش کمی ماهانه و ارزیابی کیفی سالانه ، شورای معلمان ، براساس تعداد صورتجلسات ثبت شده ، هر مدرسه می باشد.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻پیوست🔻🔻🔻

317
ویرایش شده
[07:53]کانال کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن:
[1401-01-21 گزارش شوراي معلمان اسفند ماه.pdf]  5.8MB
#پیوست
✅ گزارش کمی و کیفی جلسات شورای معلمان اسفند ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon

342

[07:55]کانال کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن:
#اطلاعیه
🌼ثبت الکترونیکی پایش مستمر کلاس درس ویژه مدیران و معاونین آموزشی فروردین ماه
🔺ویژه مدارس مستقل دوره‌ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀ضمن تشکر از کلیه مدیران و معاونین آموزشی که در اجرای طرح پایش در سطح شهرستان همکاری فعال داشته اند ، امید است این بازدیدها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.
🍀پیشنهاد می گردد ؛ پایش و نظارت های مستمر را با هدف شناسایی و رفع مشکلات آموزشی اجرا و بازدیدهای انجام شده در پایان هر ماه را در جلسات شورای معلمان مورد تحلیل و بررسی قرار نمایید.

🔴توضیحاتی در خصوص اجرای طرح پایش :

1⃣از مدارسی که عملکرد مناسب و مطلوبی در اجرای طرح پایش آذر ماه را داشته اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.

2⃣حداقل ثبت بازدیدها 9 مورد(60%) و حداکثر ثبت بازدیدها 14 مورد(100%) در فرم الکترونیکی فروردین ماه پیش بینی گردیده است.

3⃣یادآوری می گردد؛ کلیه ی بازدید ها در (جدول ثبت پايش مستمر)به صورت صحافی شده در مدرسه بایگانی گردد.

🔴مراحل ثبت پایش مستمر :

1⃣روش اول : می توانید پایش مستمر را با استفاده از لینک زیر ، بعد از هر جلسه ثبت نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzP_H7-NRvbSDun_QaEcvnSuG4jxsyxGabzpugZtpC_-Vwg/viewform?usp=sf_link

2⃣روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی می توانید فرم ثبت الکترونیکی پایش مستمر را انتخاب و ثبت نمایید. (لینک دانلود نرم افزار 👇)

http://tetonekabon.ir/Dl/Tetonekabon.apk

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon

🔻🔻🔻 پیوست 🔻🔻🔻