کارگاه آموزشی – تخصصی کلیات ریاضی دوره ابتدایی ( آموزش و پرورش شهرستان تنکابن استان مازندران )

مدرس : زبیده پورحسینی

تاریخ برگزاری : 1400/05/30

در هنگام اجرای ویدیو لطفا صبر داشته باشید و به اخطار مشاهده شده توجه نکنید ، این اخطار به دلیل زمان زیاد ویدیو بوده و به همین دلیل پس از مدتی صبر ویدیو پخش خواهد شد.