#تبریک
سرکار خانم زهرا عاشوری
آموزگار دبستان استثنایی شهید بابایی

🌼 کسب رتبه دوم استانی در جشنواره الگوهای برتر یاددهی یادگیری استثنایی استان در گروه چند معلولیتی و راه یابی به مرحله کشوری را به شما و خانواده گرامیتان تبریک عرض می نماییم.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔻کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon