#تبریک
جناب آقای رضا کیاامینی
آموزگار دبستان استثنایی شهید بابایی

🌼 کسب رتبه اول استانی در جشنواره الگوهای برتر یاددهی یادگیری استثنایی استان در گروه کم توان ذهنی و راه یابی به مرحله کشوری را به شما و خانواده گرامیتان تبریک عرض می نماییم.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔻کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon