❕کتاب علوم چهارم ابتدایی – دستگاه گردش خون – صفحات 78 تا 81

🔸موضوع : بهبود درک و فهم دانش آموزان در فراگیری دستگاه گردش خون علوم چهارم از طریق روش فعال

❗دبستان شهید علی گلی توانا (فاطمه قدیری ، مرضیه اولیایی ، نرگس نوروز رجبی ، طاهره جنت فریدونی ، عیسی جنت فریدونی ، سعید درویش)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon