❕درس فارسی پایه اول

🔸موضوع : تقویت و بهبود یادگیری نشانه (چهار شکلی -ِ) و ایجاد مهارت در دانش آموزان پایه اول

❗دبستان غیردولتی امید فردا (سیده بتول حائری ، زهرا عسگری راد ، زینب روحی ، مریم قهرمانی ، وحیده امامقلی)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon