❕کتاب ریاضی پایه سوم صفحه ۲۷

🔸موضوع : تاثیر جدول نظام دار بر روند یادگیری مهارت حالت های شمارش پول

❗دبستان زنده یاد سیمین دخت آراسته پور (نجمه صیادی ، بهشته جعفری ، مهرنوش کتولی ، خدیجه گلیج ، پوران ساعدی)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon