🍀 با عنایت به جایگاه ویژه معلم در نظام آموزشی کشور و اینکه معلم در واقع معمار اصلی نظام آموزشی است و منابع انسانی پایه ی اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند. لذا در راستای شاخص های تفاهم نامه به منظور تجلیل و تقدیر از زحمات همکاران منتخب دوره ی ابتدایی ، همایشی در روز پنج شنبه تاریخ 1401/05/06 از ساعت 8 صبح لغایت 12:30 در سالن همایش کانون شهید صالحی برگزار می گردد.

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon