🍀 در راستای نظارت بر فرآیند ثبت نام و بررسی رعایت محدوده جغرافیایی ویژه دانش آموزان ورودی ، با حضور آقای مظلومی کارشناس ارزیابی عملکرد ، آقای مافی کارشناس مسئول خدمات و آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ از مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان صورت گرفته است.

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon