#نشست
✅ نشست تخصصی دبیرخانه برنامه تدبیر ، به منظور جمع بندی شیوه نامه و تنظیم برنامه تدبیر دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۴


🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon