در راستای ارتقاء صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی ، معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد برگزاری لیگ علمی رشد به صورت آنلاین برای کلیه ی مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی می باشد.