🌼فهرست کتب راهنمای تدریس (ویژه آموزگاران) 1401-1400

🍀 در راستای ارتقای دانش محتوایی ، روش ها و مهارت های تدریس حرفه ای با هدف توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان ، مجموعه ای از کتب راهنمای تدریس ویژه سال تحصیلی 1401-1400 به پیوست ارسال می گردد.

🍀شایسته است مدیران محترم؛ حداکثر تا تاریخ 1400/09/03 کتب مورد نیاز آموزشگاه خود را در قالب فرم درخواستی پیوست شده همراه با فیش واریزی به کارشناسی آموزش ابتدایی ارسال نمایند.

🍀لازم به ذکر است ؛ مبالغ به شماره کارت ذیل 👇 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام کتب درسی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن واریز گردد.

6037737004973085

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🍀 کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon