ماده 1۵1 مدیر و کارکنان مدرسه باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، هنجارهای جامعه و نظم و انضباط اداری، حقوق شهروندی، به ویژه همسایگان مدرسه را رعایت کنند.

ماده 152- منشور اخلاقی مدرسه باید با مشارکت تمام عوامل سهیم و موثر مدرسه تهیه و پس از تصویب در شورای مدرسه، در محل مناسب در معرض دید ذی نفعان نصب و با اجرای برنامه های لازم نسبت به نهادینه سازی آن اقدام شود.

ماده153- مدارس خاص اقلیت های رسمی در روزهای تعطیل مجاز آنها، حداکثر تا ۱۱ روز در سال مشروط بر اینکه تعداد ساعات کار سالانه آنها از تعداد ساعات کار مصوب، کمتر نباشد، می توانند از تعطیلی استفاده کنند .

تبصره- دانش آموزان اقلیت های دینی شاغل به تحصیل در سایر مدارس، مجاز خواهند بود مطابق ضوابط مدارس خاص اقلیت های دینی، در اعیاد مذهبی و مناسبت های ویژه، از تعطیلی برخوردار باشند.

ماده 154- ورود بازرسان و ناظران اعزامی و افرادی که مورد شناخت مدیر هستند به مدرسه بلامانع است. ورود افراد متفرقه و کسانی که از طرف سایر دستگاه ها و سازمانها برای انجام امری خاص به مدرسه مراجعه می کنند، پس از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش مربوط مجاز می باشد.

ماده 155- در ایام انتخابات رسمی ضمن اینکه تشویق و ترغیب دانش آموزان جهت حضور در انتخابات ضروری است، محیط مدرسه باید از هر گونه گرایش به گروه ها یا افراد خاص مبرا باشد و هرگونه استفاده از محیط و امکانات مدرسه برای تبلیغ نامزدهای انتخاباتی و برگزاری سخنرانی له یا علیه نامزدها، موجب پیگرد قانونی است.

ماده 156 – اعزام دانش آموزان برای فعالیت های اردویی تابع مفاد آیین نامه اردوهای دانش آموزی، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و شیوه نامه مربوط است. حضور عوامل اجرایی آموزش دیده در اردوهای دانش آموزی، با ابلاغ کتبی مدیر مدرسه، الزامی است.

ماده 157- کلیه کارنامه ها و گواهی های تحصیلی صادره از مدارس با امضای معاون اجرایی (یا فردی که عهده دار این مسئولیت می باشد) و مهر و امضای مدیر مدرسه دارای اعتبار خواهد بود. صدور مدارک تحصیلی به صورت الکترونیکی با رعایت ضوابط مربوط، مجاز است.

تبصره 1 تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش آموزان به ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر مدرسه بلامانع است.

تبصره ۲- صدور تأییدیه ارزش تحصیلی بر عهده اداره آموزش و پرورش منطقه می باشد.

تبصره 3 صدور گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه برابر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش انجام می گیرد.

ماده 158- ادارات آموزش و پرورش بر حسن اجرای این آیین نامه، نظارت خواهند داشت.

ماده 159- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مقررات مغایر لغو و کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه مشمول مفاد این آیین نامه خواهند بود. مدارس استثنایی، شبانه روزی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی ،غیردولتی و مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و سایر نهادهای عمومی، مشمول مفاد این آیین نامه خواهند بود.

ماده 160- این آیین نامه از سال تحصیلی ۱40۱-1400، برای مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا می شود .

پس از اتمام دوره آزمایشی، اصلاح آیین نامه بر اساس بازخوردهای دریافتی و ارزیابی به عمل آمده از فرایند اجرا و تحقق اهداف، صورت می پذیرد .

موضوع: آیین نامه اجرایی مدارس، در چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 10/5/1400 به تصویب رسید.