ماده 126- منابع مالی مدارس دولتی عبارتند از:

1 اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش آموزی پرداخت می شود.

۲- کمک های مردمی.

3 سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می گیرد.

۴- وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه.

۵- سایر منابع مالی

ماده 127- کلیه وجوه مربوط به منابع مالی و درآمدهای مدرسه (وجوه مربوط به سرانه دانش آموزان و سایر وجوهی که از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش یا سازمان های وابسته به مدارس اختصاص می یابد، وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه، کمکهای شوراهای آموزش و پرورش مناطق، کمک های مردمی عام یا خاص و سایر مراکز و مؤسسات و نیز وجوه متفرقه از قبیل وجوه حاصل از درآمد بوفه مدارس، سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و …) می بایست به حساب بانکی مدرسه واریز و با رعایت قوانین و مقررات تحت نظر شورای مدرسه هزینه گردد. حساب بانکی مدرسه با امضای اعضای شورای مالی مدرسه در یکی از شعب بانک های کشور افتتاح                 می شود.

ماده 128- تمامی مدارس تحت هر عنوان مجاز به داشتن فقط یک حساب بانکی می باشند. برداشت از حساب مدرسه با رعایت قوانین و مقررات و اعمال کسورات قانونی مرتبط با مخارج مشمول کسور(مالیات، بیمه و… ).

تحت نظر شورای مالی مدرسه و با دو امضاء ( امضای مدیر مدرسه به عنوان امضای ثابت و امضای رئیس انجمن اولیاء و مربیان یا نماینده شورای معلمان به عنوان امضاهای متغیر) و مهر مدرسه روی چکهای بانکی (یا حوالجات الکترونیکی) انجام می گیرد. دارندگان حق امضای بانکی در قبال برداشتها و چکهای صادره متضامناً مسؤولیت خواهند داشت.

ماده 129- شورای مالی با عضویت مدیر مدرسه به عنوان رییس شورا، رییس انجمن اولیا و مربیان و نماینده شورای معلمان تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

1 بررسی و تایید اسناد هزینه و مدارک مالی، محاسباتی و تراز عملیات مالی مدرسه.

۲- به روز آوری اطلاعات و اسناد مالی به صورت ماهانه در سامانه مالی مدرسه.

3 تهیه گزارش عملکرد مالی مدرسه در پایان هر سال مالی، برای ارائه به شورای مدرسه.

۴- سایر وظایفی که شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در حوزه امور مالی به شورا واگذار می کند.

تبصره 1 جلسات شورای مالی مدرسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود و مصوبات آن باید در قالب صورتجلسه به امضای اعضای شورای مالی برسد و در سوابق مدرسه نگهداری شود.

تبصره ۲- فعالیت شورای مالی مدرسه تا زمان تشکیل شورای جدید، استمرار خواهد داشت. اسناد و مدارک مالی مدرسه می بایست به امضای تمام اعضای شورای مالی مدرسه برسد.

تبصره 3در مدارسی که امکان تشکیل شورای مالی وجود ندارد، اختیارات و مسؤولیت های شورای مالی به مدیر مدرسه واگذار می شود.

تبصره- در پایان سال تحصیلی، تراز مالی مدرسه به اطلاع مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان می رسد.

ماده 130- پرداخت یا استفاده از محل کمک های مردمی و سایر منابع مالی مدرسه (بندهای ۲ و 5 ماده ۱۲۶) با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای تشویق دانش آموزان با تقدیر از زحمات کارکنان و اولیای دانش آموزان با موافقت انجمن اولیا و مربیان بلامانع است. کمک های مردمی خاص، در زمینه هایی که اهداء کننده کتبا اعلام می نماید، به مصرف خواهد رسید .

تبصره- پرداخت هرگونه وجه از محل منابع مالی مدرسه به ادارات آموزش و پرورش تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده 131 تمامی دارایی ها، اموال و تجهیزات خریداری شده و اهدا شده به مدارس دولتی جزو اموال دولتی محسوب می شود و باید مطابق ضوابط و مقررات مربوط به اموال دولتی، در سامانه اموال وزارت آموزش و پرورش ثبت شود.

تبصره 1 مدیر مدرسه می تواند با مجوز و تایید شورای مدرسه نسبت به فروش اموال اسقاطی و از رده خارج و یا تبدیل و بهینه سازی آنها اقدام کرده و لیست اموال مذکور را به اداره آموزش و پرورش مربوط، ارسال نماید.

تبصره ۲- مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاههای دولتی و سایر نهادهای عمومی و مدارس غیردولتی از این ماده مستثنی هستند.

ماده 132- دریافت هرگونه وجه برای فعالیت های داوطلبانه فوق برنامه باید متناسب با هزینه ها ( میزان و نوع خدمات قابل ارائه) و توان پرداخت خانواده ها باشد .

تبصره- وجوه مربوط به خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید بابت خدمات اضافه بر برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفا اختیاری باشد. اخذ این وجوه و هزینه کرد آن مطابق ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود .

ماده133 در مدارس دولتی، اخذ هرگونه وجه اجباری به استثنای وجوه مربوط به بیمه دانش آموزی و هزینه کتب درسی و لباس کار در هنرستان ها خارج از ضوابط این آیین نامه توسط مدیران مدارس ممنوع است .

دریافت یا اعطای کمک های مردمی در خارج از فصل ثبت نام مدرسه، بلامانع است.

تبصره 1مدارسی که دارای قانون و ضوابط خاص می باشند، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهند بود.

تبصره ۲- دریافت وجه نقد و دریافت چک در وجه حامل ممنوع است. چکهای دریافتی در وجه مدرسه، باید به حساب مدرسه واریز شود.

ماده 134- سال مالی مطابق با سال تحصیلی مدرسه است. در ابتدای هر سال تحصیلی، مبلغی تحت عنوان تنخواه گردان در چارچوب مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه با تایید انجمن اولیا و مربیان در اختیار مدیر مدرسه قرار می گیرد تا برای انجام هزینه های مدرسه، استفاده شود .

تبصره- تمام عملیات مالی و اسناد هزینه باید با مسئولیت و نظارت مدیر و رعایت مقررات مربوط در سامانه حسابداری ثبت شود.

ماده 135- تمام منابع مالی مدرسه باید در همان مدرسه هزینه شود. استفاده از منابع مالی مدرسه برای ارائه خدمات به سایر مدارس با رعایت قوانین و مقررات، با موافقت انجمن اولیا و مربیان بلامانع است.

ماده 136- مدارسی که به صورت مجتمع آموزشی و پرورشی اداره می شوند از حیث مقررات مالی، تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

ماده 137- امور مالی مدارس غیردولتی مطابق قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و آئین نامه های مربوط و مصوبات شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی انجام می شود.

ماده 138- مدیر مدرسه مکلف است جهت پاسخگویی نحوه استفاده از منابع و مصارف، تمامی رویدادهای مالی را در اسناد و مدارک مالی ثبت و در گزارش های مالی سال تحصیلی مربوط منعکس نماید و دفاتر مالی مدرسه را برای مدت 10 سال حفظ و نگهداری کند.

ماده 139- شیوه نامه مالی با رعایت مفاد این آیین نامه، توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می شود.