سابقه خدمت : 30 سال

مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی

شماره تماس : 09116612878

مدارس تحت پوشش :