(ویژه کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران دوره ی ابتدایی)

🍀 در اجرای بخشنامه انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی – تربیتی ، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ، شیوه نامه شهرستانی ویژه سال تحصیلی 1402 – 1401 به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ؛ ضمن اطلاع رسانی مناسب به کلیه همکاران متقاضی پست راهبری آموزشی ، نسبت به تکمیل ( فرم الکترونیکی) جهت ثبت نام اولیه در فراخوان انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی – تربیتی ، توسط همکاران داوطلب تا تاریخ 1401/04/10 اقدام گردد.

🔴شرايط انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی:
1⃣ کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران (رسمی و پیمانی) می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

2⃣ شرایط انتخاب راهبر آموزشی – تربیتی مطابق بند 7 شیوه نامه (پیوستی) می باشد.

3⃣ برای کلیه متقاضیان پست راهبر آموزشی – تربیتی ، آزمون حضوری – الکترونیکی برگزار خواهد شد. متقاضیان جهت قبولی و معرفی به استان باید 70% نمره آزمون را کسب نمایند. لازم به ذکر است ؛ زمان و شرایط آزمون متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

4⃣ دو برابر ظرفیت مورد نیاز شهرستان برای پست راهبری ، جهت مصاحبه حضوری به استان معرفی خواهند شد.

5⃣ منابع آزمون ( از کتب: ارزشیابی توصیفی ، آیین نامه های اجرایی و آموزشی مدارس ، کتب راهنمای تدریس معلم (کلیه پایه ها) ، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مجموعه طرح ها و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی) می باشد.

6⃣ کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران (رسمی و پیمانی) جهت ثبت نام اولیه می توانند فرم الکترونیکی زیر را تا تاریخ 1401/04/10 تکمیل نمایند.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZPe7VNJQanEYyU0k5cCnIb95IR6-GWwA09RzG5mJoBdecbA/viewform?usp=sf_link

🍀 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه🔻🔻