📔 عنوان آبان ماه: سواد رسانه ای

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی

🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon