سابقه خدمت : 15 سال

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی درسی

شماره تماس : 09112927013

مدارس تحت پوشش :