#صدور_گواهی
🌼 صدور گواهی تخصصی جلسات هم اندیشی گروه های آموزشی مدارس ویژه دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن ۱۴۰۰-۱۳۹۹🔻🔻

🌼 قابل توجه مدیران محترم دوره ی ابتدایی  ؛  گواهی تخصصی جلسات هم اندیشی گروه های آموزشی مدارس ویژه دوره ی ابتدایی صادر گردید.
🍀 لذا جهت دریافت گواهی  ، می توانید به فایل آموزشگاه مربوطه در دبیرخانه مراجعه نمایند.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon