🌼 شیوه نامه ی کیفیت بخشی به شورای معلمان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

🍀 شیوه نامه کیفیت بخشی به شورای معلمان مدارس در سال تحصیلی 1402-1401 به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند.
🍀 لازم به ذکر است ؛ عملکرد شورای معلمان مدارس در طول سال تحصیلی به صورت کمی و کیفی ، توسط کمیته ی شهرستانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، که حاصل عملکرد کمی و کیفی مدرسه ملاک اصلی اجرای شاخص تفاهم نامه می باشد.

🔴فرآیند اجرا:
1⃣ کلیه ی فرآیند تشکیل و اجرای شورای معلمان براساس ماده 15 ، 16 و 17 آیین نامه اجرایی مدارس که در ( بند 4 و 5 شیوه نامه) قید گردیده ، می باشد.

2⃣ اولین جلسه ی هماهنگ شورای معلمان با محوریت پروژه مهر از تاریخ 1401/06/12 لغایت 1401/06/23 در کلیه ی مدارس شهرستان تشکیل گردد.

3⃣ در اولین نشست شورای معلمان “نماینده معلمان” مدرسه مشخص گردد.

4⃣ طبق ماده 17 آیین نامه اجرایی مدرسه ؛ جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بار تشکیل‌ گردد.

5⃣ کلیه صورتجلسات شورای معلمان در مدرسه بایگانی گردد.

6⃣ جهت صرفه جویی در زمان ، هزینه و … در سال تحصیلی 1402-1401 نیاز به ارسال فرم صورتجلسه شورای معلمان به واحد آموزش ابتدایی نمی باشد.

7⃣ صورتجلسه شورای معلمان با استفاده از فرم الکترونیکی زیر ، بعد از هر جلسه ثبت گردد. لازم به ذکر است ؛ گزارش کمی ماهانه و ارزیابی کیفی سالانه شورای معلمان ، براساس صورتجلسات ثبت شده ، هر مدرسه می باشد.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenN35R9UbB8gev7hv68p91OkoEkDBjilLSQQRPFgUqdCrqFQ/viewform?usp=sf_link

🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon