❇ شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند و نسبت به تشکیل شورای معلمان اقدام و تا تاریخ 1400/07/21 فرم الف (معرفی سرگروه آموزشی مدرسه) تکمیل و به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال گردد.

❗لازم به توضیح است ؛ سرگروه های محترم مدارس می بایست عناوین پیشنهادی پیوست شده در شیوه نامه را در گروه های آموزشی مدرسه به صورت حضوری یا مجازی مورد نقد و بررسی قرار داده و راهکارهای عملیاتی که توسط همکاران ارائه می شود ؛ در قالب فرم الکترونیکی در پایان هر جلسه ثبت و تکمیل نمایید.

✳ در ضمن مراحل اجرای شیوه نامه مطابق با تقویم اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد:

1⃣ در هر مدرسه یک نفر با توجه به شرایط قید شده در شیوه نامه به عنوان سرگروه آموزشی مدرسه انتخاب گردد.

2⃣ سرگروه آموزشی مدرسه به عنوان نماینده مدرسه ، در گروه های آموزشی شهرستان خواهند بود.

3⃣ برای سرگروه آموزشی مدرسه ، توسط مدیر مدرسه ابلاغ صادر گردد.

4⃣ فرم الف (معرفی سرگروه آموزشی مدرسه) تکمیل و تا تاریخ 1400/07/21 به واحد کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال گردد.

5⃣ سرگروه های آموزشی مدرسه می توانند ؛ به یکی از دو روش زیر فرم صورتجلسه راهکارهای عملیاتی را مطابق جدول زمان بندی در هر ماه به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال نمایند.

🔸 روش (1): می توانید فرم صورتجلسه را از طریق فرم الکترونیکی زیر یا کدQR روبرو تکمیل نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Q4-5TTqLSoLq6mNuSHB7h_2xIcOaIfVSBTBov-oo8gCRCg/viewform?usp=sf_link

🔸 روش (2): همچنین می توانید فرم صورتجلسه را از طریق نرم افزار آموزش ابتدایی بخش (فرم های الکترونیکی) و گزینه صورتجلسه گروه های آموزشی تکمیل نمایید.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی