در راستای ایجاد زمینه تعامل، هم اندیشی و تبادل تجربه در بین معلمان، شیوه نامه فعالیت های پژوهشی دوره ی ابتدایی در سال تحصیلی 1402-1401 به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ؛ با عنایت به بند 15 شاخص تفاهم نامه، ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند و نسبت به تشکیل نشست های علمی – پژوهشی و ارسال آثار همکاران تا تاریخ 1401/12/15 اقدام نمایند.

فرآیند اجرا:
1. فعالیت های پژوهشی در دو بخش (درس پژوهی) و (اقدام پژوهی) اجرا می گردد.
2. درس پژوهی یک فعالیت پژوهشی کاملا گروهی و اقدام پژوهی یک فعالیت پژوهشی انفرادی می باشد.
3. مدارس در تشکیل گروه های درس پژوهی و انتخاب اعضای تیم درس پژوهی از مدارس دیگر و همچنین ارسال آثار محدودیتی ندارند.
4. مدارس در ارسال آثار اقدام پژوهی همکاران ، محدودیتی ندارند.
5. فرمت خام پوستر علمی درس پژوهی، پیوست می باشد.
6. از هرگونه چاپ گرفتن اثر و همچنین هزینه های غیر ضروری (مانند پرینت رنگی فایل های پژوهشی و…) جداً پرهیز گردد.
7. فعالیت های پژوهشی در سال تحصیلی 1402-1401 به صورت شهرستانی اجرا می گردد.
8. شایسته است؛ کلیه ی مدیران و معاونین آموزشی جهت ارتقای دانش شغلی در طرح شرکت نمایند.
9. با عنایت به محورهای تعیین شده ؛ همکاران گرامی می توانند پس از پایان فرآیند پژوهشی، مشخصات و فایل PDF اثر را تا تاریخ 1401/12/15 از طریق فرم الکترونیکی پیوستی ارسال نمایید.

شیوه نامه فعالیت های پژوهشی

فرم خام پوستر علمی