🍀 در راستای انسجام بخشی و کیفیت بخشی به مجموعه فعالیت های مدارس ؛ سر فصل اقدامات اجرایی ویژه مرداد ماه 1401 جهت اجرا به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق سرفصل های تعیین شده ، مساعی خویش را نسبت به اجرای آن بکار گیرند.
🔴 توضیحات:
1⃣ اجرای سرفصل اقدامات اجرایی برای کلیه مدارس ؛ الزامی می باشد.

2⃣ سرفصل های تعیین شده (ویژه مردادماه 1401):
♦بررسی فرآیند ثبت نام دانش آموزان
♦بررسی فرآیند صدور کارنامه تحصیلی
♦بررسی فرآیند تشکیل کلاس جبران و تثبیت یادگیری
♦بررسی و ساماندهی تجهیزات آموزشی و فناوری
♦تشکیل اتاق بازی و یادگیری
♦تهیه گزارش عملکرد یکساله 1401-1400
♦تدوین برنامه سالانه (تدبیر) 1402-1401

3⃣ محوریت بازدید کارشناسان آموزش ابتدایی و راهبران آموزشی – تربیتی براساس سرفصل های تعیین شده ، می باشد.

4⃣ فرم سرفصل اقدامات اجرایی پس از تکمیل تا تاریخ 1401/05/31 به راهبر آموزشی و تربیتی مدرسه تحویل گردد.

🖋معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻پیوست بخشنامه 🔻🔻🔻