جهت ارتباط با سرگروه های آموزشی سال تحصیلی 1401-1400 می توانید از طریق راه های ارتباطی ذکر شده اقدام نمایید. در ضمن گروه های آموزشی نیز تشکیل شده است و جهت استفاده از این گروه ها می توانید با سرگروه مربوطه هماهنگ شوید.

جهت تماس با سرگروه پایه اول سرکار خانم اوجانی می توانید با شماره 09111940843 تماس حاصل نمایید.

جهت تماس با سرگروه پایه دوم سرکار خانم جعفررمجی می توانید با شماره 09124637402 تماس حاصل نمایید.

جهت تماس با سرگروه پایه سوم سرکار خانم خانعمویی می توانید با شماره 09112926221 تماس حاصل نمایید.

جهت تماس با سرگروه پایه چهارم سرکار خانم قدیری راد می توانید با شماره 09308190739 تماس حاصل نمایید.

جهت تماس با سرگروه پایه پنجم سرکار خانم پورحسینی می توانید با شماره 09116615006 تماس حاصل نمایید.

جهت تماس با سرگروه پایه اول سرکار خانم طریقی می توانید با شماره 09357565291 تماس حاصل نمایید.

جهت تماس با سرگروه فناوری سرکار خانم شیخ کاظمها می توانید با شماره 09357565291 تماس حاصل نمایید.

جهت تماس با سرگروه معاونین آموزشی سرکار خانم اشکانی می توانید با شماره 09112923504 تماس حاصل نمایید.

جهت تماس با سرگروه فعالیت های پژوهشی سرکار خانم فرجی می توانید با شماره 09197113972 تماس حاصل نمایید.