🔻ویژه کلیه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀 در راستای اجرای شیوه نامه 1077/55860/2000 – 1400/09/15 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران مبنی بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی نوبت اول دوره های تحصیلی ، مفاد شیوه نامه به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ؛ در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی آموزگاران و معاونین آموزشی در جلسات شورای معلمان اقدام نمایند.

🔴 فرآیند ارزشیابی نوبت اول در دوره ی ابتدایی :

1⃣بازه زمانی ثبت فرآیند ارزشیابی دوره ی ابتدایی از تاریخ 1400/10/11 لغایت 1400/10/27 می باشد.

2⃣با عنایت به اینکه فرآیند ارزشیابی در دوره ی ابتدایی به صورت توصیفی می باشد ؛ لذا ارزشیابی از دانش آموزان با تشکیل گروه های کوچک با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری ، جهت بررسی و جمع بندی اطلاعات ، شواهد و مستندات موجود ؛ از قبیل (آزمون های مداد کاغذی ، آزمون های عملکردی ، پوشه کار ، چک لیست ها ، دفتر شاخص و …) انجام گیرد.

3⃣ارزشیابی توصیفی الگوی است ؛ که تلاش می کند زمینه ای را فراهم سازد تا دانش آموزان در کلاس درس با شادابی و نشاط بیشتر و عمیق تر مطالب درسی را یاد بگیرند. لذا برگزاری هرگونه آزمون هماهنگ در ثبت پیشرفت تحصیلی – تربیتی نوبت اول مغایر با دستورالعمل ارزشیابی توصیفی بوده و مدارس مجاز به اجرای آن نمی باشند.

4⃣تضمین بر یادگیری تک تک دانش آموزان به اهداف دروس با نظارت مدیر مدرسه و با همکاری معاون آموزشی صورت گیرد.

5⃣ثبت عملکرد دانش آموزان در تمامی پایه های دوره ی ابتدایی و صدور گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی نوبت اول در قالب فرم های الف و ب (کارنامه) تا تاریخ 1400/10/27 می باشد.

6⃣مدیران محترم در اسرع وقت ؛ نسبت به تشکیل جلسه شورای معلمان ، جهت اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل به آموزگاران و معاونین آموزشی اقدام نمایند.

7⃣با توجه به اهمیت موضوع ؛ حضور کلیه آموزگاران در مدرسه جهت ارائه خدمات آموزشی الزامی و ضروری می باشد.

8⃣همکاران محترم در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام ، در فرآیند ارزشیابی می توانند با کارشناسی آموزش ابتدایی تماس حاصل نمایند.

♦نکته: این بخشنامه با کد 107/9850 – 1400/09/23 به کلیه مدارس ارسال گردیده است.

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon