#بخشنامه
🌼 ثبت الکترونیکی صورتجلسات شورای معلمان مهر ماه

❇ در اجرای بخشنامه 403/5280 – 1400/07/29 ؛ گزارش کمی و کیفی ثبت الکترونیکی شورای معلمان ، ماه قبل به پیوست ارسال می گردد. شایسته است کلیه ی مدیران محترم مدارس دوره ی ابتدایی ؛ با عنایت به بند 12 شاخص تفاهم نامه ، صورتجلسه شورای معلمان مهر ماه را تا تاریخ 1400/07/29 در سامانه ی الکترونیکی ذیل ثبت نمایند.

🔴مراحل ثبت صورتجلسات شورای معلمان:

1⃣ روش اول : می توانید صورتجلسه شورای معلمان را با استفاده از فرم الکترونیکی زیر بعد از هر جلسه ثبت نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUZy-ttxbLr3rnDJoBGZn9Kr0U4WNaQv7_OW1q58SxNbstzw/closedform

2⃣ روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی می توانید فرم ثبت الکترونیکی شورای معلمان را انتخاب و ثبت نمایید.

✳ جهت یاد آوری ؛ کلیه ی فرآیند تشکیل و اجرای شورای معلمان براساس ماده 15 ، 16 و 17 آیین نامه اجرایی مدارس که در ( بند 4 و 5 شیوه نامه شورای معلمان ) قید گردیده ، می باشد. که طبق ماده 17 آیین نامه اجرایی مدرسه ؛ جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بار تشکیل‌ می گردد.

✅ گزارش کمی ماهانه و ارزیابی کیفی سالانه ، شورای معلمان ، براساس تعداد صورتجلسات ثبت شده ، هر مدرسه می باشد.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی:small_red_triangle_down: