تقدیر از کارشناسان ، راهبران آموزشی – تربیتی و سرگروه های آموزشی شهرستان تنکابن و آمل در نشست تخصصی مشترک (همتا) – ۱۴۰۰/۱۰/۰۹