🍀 با عنایت به جمع بندی امکانات و تجهیزات فناوری و آموزشی مدارس در راستای اجرای عدالت آموزشی و همچنین انسجام بخشی به مجموعه فعالیت های مدیران مدارس دوره ی ابتدایی ، سرفصل فعالیت های مدارس در ماه مرداد با حضور کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و راهبران آموزشی – تربیتی جهت تدوین مورد بررسی قرار گرفت.

🍀 در همین زمینه ، چک لیستی از مجموعه فعالیت های مدیران در مرداد ماه تدوین و جهت اجرا و نظارت بر آن بزودی به مدارس اطلاع رسانی خواهد شد.

🔸 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon