هوش اخلاقی موضوع تقریبا جدیدی است. همان طور که هوش هیجانی و هوش شناختی با یکدیگر فرق دارد ، هوش اخلاقی هم یک هوش کاملاً مجزاست. مفهوم اصلی هوش اخلاقی این است که ما بتوانیم درست را از نادرست تشخیص دهیم ؛ به عبارتی دیگر هوش اخلاقي توانايي تشخيص و تميز ، درست از نادرست است. جهت تقویت هوش اخلاقی در دانش آموزان می توان از این راهکارها و پیشنهادات استفاده نمود.