شیوه مدیریت کلاس مجازی یکی از راهکارهای اثر گذار بر یادگیری دانش آموزان است. مدیریت موثر کلاس درس مجازی می تواند فرصت های یادگیری را به حداکثر برساند. جهت مدیریت کلاس مجازی می توان از این راهکارها و پیشنهادات استفاده نمود.