یکی از پدیده های مهم در تدریس مجازی ، ایجاد خلاقیت می باشد. ایده آل ترین سبک تدریس و یادگیری این است که معلم در فرآیند تدریس ، شاگردانش را به تفکر دعوت کند. چه راهکارهایی را جهت ایجاد خلاقیت در تدریس مجازی پیشنهاد می کنید؟