یکی از دشوارترین فعالیت های معلمان ارزشیابی است. به همین دلیل ، نیازمند روش هایی هستیم که بتوان به صورتی مناسب در فضای مجازی میزان تحقق اهداف آموزشی را اندازه گیری کنیم. جهت ارزشیابی در فضای مجازی می توان از این راهکارها و پیشنهادات استفاده نمود.