انگیزه تاثیر مستقیمی روی تلاش برای رسیدن به اهداف مشخص دارد و اهداف مشخصی را ترسیم می‌کند که افراد برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. در واقع انگیزه تلاش و انرژی دانش آموز را افزایش می دهد. شما چه راهکارهایی را جهت تشویق در فضای مجازی پیشنهاد می کنید؟