توسعه سطح سواد ملی از جمله اهداف فرهنگی همه نظامهای اجتماعی و آموزشی است. در عصر کنونی مفهوم سواد متحول شده است. سواد دیگر تنها محدود به توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست. بلکه فراگیری مهارتهای سواد اطلاعاتی یکی از ضرورتهای زندگی نوین و لازمه یادگیری مادامالعمر است. سواد اطلاعاتی به توانایی تشخیص ، نیازهای اطلاعاتی، جایابی ، ارزیابی ، ذخیره اطلاعات ، استفاده کارآمد و اخلاقی از آن برای برقراری ارتباط تولید دانش جدید اطلاق میشود. در بسیاری از کشورها، آموزش سواد اطلاعاتی از محیط مدرسه آغاز می شود ؛ جهت ارتقا سواد اطلاعاتی می توان از این راهکارها و نظرات استفاده نمود: