تجزیه و تحلیل فرم بازدید روزانه از کلاس های درس مجازی و حضوری ویژه سال تحصیلی  1400-1399 با هدف پایش و نظارت مستمر از کلاس های درس مجازی(آنلاین) و حضوری به پیوست ارسال می گردد.