برگزاری کارگاه مدیریت کلاس و کلاس داری
🖇ویژه آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

💢در راستای ارتقای صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی آموزگاران دوره ی ابتدایی، معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد تشکیل کارگاه مدیریت کلاس و کلاس داری ویژه آموزگاران دوره ی ابتدایی می باشد. شایسته است مدیران محترم ؛نسبت به اطلاع رسانی همکاران ذینفع و حضور کلیه آموزگاران مطابق لیست پیوستی اقدام نمایید.

🔴توضیحات:
1⃣ حضور کلیه آموزگاران مطابق لیست پیوستی ، الزامی می باشد.

2⃣ با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه ، همکارانی که در کارگاه نمی توانند شرکت داشته باشند ، کتباً قبل از تشکیل کارگاه به کارشناسی آموزش ابتدایی اعلام نمایند.

3⃣ در صورتی که همکاری متقاضی شرکت در کارگاه می باشد ؛ ۴۸ ساعت قبل از شروع کارگاه به کارشناسی آموزش ابتدایی اطلاع رسانی نماید.

4⃣ مکان و زمان برگزاری کارگاه:
📍مکان برگزاری: کانون شهید صالحی
زمان: پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
ساعت: رأس ساعت ۸:۳۰ صبح
👨🏫 مدرس کارگاه: سید علی عبداللهی (مدرس دانشگاه فرهنگیان)

5⃣ برای کلیه ی شرکت کنندگان ۴ ساعت گواهی حضور در کارگاه تخصصی – آموزشی صادر می گردد.

🖋 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن