📢برگزاری کارگاه شهامت تدریس
🖇ویژه آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

💢در راستای ارتقای صلاحیت های حرفه ای و دانش شغلی آموزگاران دوره ی ابتدایی، معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در صدد تشکیل کارگاه شهامت تدریس ویژه آموزگاران دوره ی ابتدایی می باشد. شایسته است مدیران محترم ؛نسبت به اطلاع رسانی همکاران ذینفع و حضور کلیه آموزگاران مطابق لیست پیوستی اقدام نمایید.

🔴شرایط حضور در کارگاه:
1⃣ حضور کلیه آموزگاران مطابق لیست پیوستی ، الزامی می باشد.

2⃣ با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه ، همکارانی که در کارگاه نمی توانند شرکت داشته باشند ، کتباً قبل از تشکیل کارگاه به کارشناسی آموزش ابتدایی اعلام نمایند.

3⃣ در صورت عدم اطلاع و عدم شرکت همکاران در کارگاه ، غیبت ثبت و از سهمیه مدرسه کم خواهد شد.

4⃣ در صورتی که همکاری متقاضی شرکت در کارگاه می باشد ؛ ۴۸ ساعت قبل از شروع کارگاه به کارشناسی آموزش ابتدایی اطلاع رسانی نماید.

5⃣ مکان و زمان برگزاری کارگاه:
📍مکان برگزاری: کانون شهید صالحی
زمان: پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
ساعت: رأس ساعت ۱۴ عصر
👨🏫 مدرس کارگاه: سید علی عبداللهی (مدرس دانشگاه فرهنگیان)

6⃣ برای کلیه ی شرکت کنندگان ۴ ساعت گواهی حضور در کارگاه تخصصی – آموزشی صادر می گردد.

🖋 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن