با عنایت به آنالیز روند تحصیلی نوبت دوم و جلوگیری از آسیب های آموزشی به دانش آموزان از قبیل افت تحصیلی ، تکرار پایه و ترک تحصیل نشستی تخصصی بین راهبران آموزشی – تربیتی با حضور معاون آموزش ابتدایی شهرستان و کارشناسان آموزش ابتدایی برگزار گردید.

🔴عناوین نشست:
♦ارائه جمع بندی آنالیز روند تحصیلی نوبت دوم
♦ بررسی چالش ها و پیشنهادات در خصوص برگزاری کلاس های جبران و تثبیت یادگیری ویژه دانش آموزان دارای مقیاس یادگیری قابل قبول و نیاز به تلاش بیشتر دروس فارسی ، ریاضی و علوم تجربی
♦تعیین ۵ پایگاه کلاس جبران و تثبیت یادگیری در سطح شهرستان

🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon