🔴با حضور:
♦جناب آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
♦ جناب آقای دکتر مرتضی مجد فر(سردبیر مجله شوق تغییر و دکتری مدیریت آموزشی )
🔺جناب آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی
🔺 جناب آقای دکتر آبار راهبر آموزشی – تربیتی
🔺 مدیران محترم مدارس دوره ی ابتدایی

🔴عناوین نشست :
1⃣ بیان توصیه های مدیریتی و آموزشی
2⃣ برنامه ریزی استراتژیک و سالانه در مدرسه با نگاهی به مفاهیم نوآوری و بخش های اساسی فعالیت های مدارس
3⃣ بررسی موانع و مشکلات موجود در بخش آموزش و مدیریت
4⃣ ارائه پیشنهادات و راهکار جهت رفع موانع

🌻 از مدیریت محترم و همکاران دبستان شهید علی گلی توانا که شرایط را جهت برگزاری این نشست ، فراهم نموده اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.

🔷 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon