#مصاحبه
🛑 برگزاری مصاحبه تخصصی راهبران آموزشی و تربیتی ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شهرستان تنکابن- ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon