📣 برگزاری جشن شکوفه ها در دبستان هیات امنایی برادران شهید ابراهیمی – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

برگزاری جشن شکوفه ها در دبستان هیات امنایی شهید عسگرپور – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

برگزاری جشن شکوفه ها در دبستان هاتف کترا – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

📣 برگزاری جشن شکوفه ها در دبستان شهید نژاد مقدم – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

📣 برگزاری جشن شکوفه ها در دبستان نیما رودگرمحله – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

📣 برگزاری جشن شکوفه ها در دبستان شهید اشکوری – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

📣 برگزاری جشن شکوفه ها در دبستان سیمین دخت آراسته پور – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

برگزاری جشن شکوفه ها در دبستان شهید آقابراری – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

📣 برگزاری جشن شکوفه ها در دبستان شهید شریف نیا – ۱۴۰۱/۰۶/۳۱