فایل برنامه درسی آموزش غیرحضوری دوره ابتدایی را می توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید. این برنامه شامل مطالبی از جمله : اهداف و محتوای کتب درسی تمام پایه ها ، راهبردهای تربیت و یادگیری ، سنجش و ارزشیابی ، معلمان و دبیران ، خانواده ، محیط و مدیران مدارس می باشد.