این بازدید با هدف بررسی وضعیت آموزشی و اداری توسط آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی و آقای فلاح مظلومی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد از مدارس انجام گرفت.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon