🔸این بازدید با هدف بررسی وضعیت آموزشی و اداری توسط آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی ، آقای سعید ملانتاج کاسگری کارشناس مسول آموزش ابتدایی و آقای علیزاده راهبر آموزشی – تربیتی از مدارس انجام گرفت.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon