این بازدید در راستای نظارت بر دستورالعمل آموزش حضوری و با هدف بررسی وضعیت آموزشی توسط آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی و آقای علیزاده راهبر آموزشی – تربیتی از مدارس انجام گرفت.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon